Informacje prawne

Polityka prywatności i plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

  1. Niniejsza Polityka prywatności  (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do użytkowników strony internetowej www.deltacontrols.pl (zwana dalej „Witryną internetową”). Polityka ma charakter informacyjny.
  2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od użytkowników za pośrednictwem Witryny internetowej jest Delta Controls Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Królowej Jadwigi 245, 30-218 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018208, o kapitale zakładowym w wysokości 59 000 zł, w całości opłaconym, NIP: 628-19-95-235, REGON 356267374 (zwana dalej „Delta Controls”).
  3. Delta Controls przetwarza dane osobowe przekazywane przez użytkowników Witryny internetowej w sposób zgodny z wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”), w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.
  4. Użytkownik Witryny internetowej kontaktując się mailowo, telefonicznie, czy też wypełniając formularz zgłoszeniowy na szkolenie przekazuje Delta Controls swoje dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych  polegający na podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie usług oferowanych przez Delta Controls w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz budowaniu pozytywnych relacji z klientami.
  5. Użytkownik Witryny internetowej przesyłać swoje CV przekazuje Delta Controls swoje dane osobowe zawarte w CV w celu przeprowadzania przyszłych procesów rekrutacyjnych przez Delta Controls na wskazane na Witrynie internetowej stanowisko.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona przez użytkownika.
  6. Dane osobowe użytkownika wykorzystywane są przez Delta Controls jedynie w celu, w którym zostały jej przekazane, tj. dla potrzeb kontaktu z użytkownikiem (przez okres  kontaktu) i/lub podejmowania czynności zmierzających do zawarcia oraz realizacji umowy zawartej przez Delta Controls z użytkownikiem (do czasu wykonania umowy) i/lub wykorzystywania danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych (do czasu cofnięcia zgody przez użytkownika lub zaprzestania korzystania z danych przez Delta Controls).
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb kontaktu z użytkownikiem i/lub realizacji umowy i/lub korzystania z danych w procesach rekrutacji. Dane osobowe udostępnione Delta Controls nie będą przekazywane podmiotom trzecim innym bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody użytkownika.
  8. Delta Controls informuje także, że użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych (do innego administratora lub innego Państwa-w zakresie określonym w art. 20 Rozporządzenia RODO, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania (poprawiania,) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a także ma prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgoda udzielona przez użytkownika może być w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  9. Delta Controls niniejszym informuje, że nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

10. Witryna internetowa może zawierać także linki do innych stron internetowych nieadministrowanych przez Delta Controls, zatem nie może ona ponosić odpowiedzialności, ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Delta Controls informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Witryny internetowej oraz  że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.

11. Witryna internetowa może wykorzystywać pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania Witryny internetowej, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc na Witrynę internetową na komputerze użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”.

12. Informacje zbierane i generowane przez pliki „cookies” na Witrynie internetowej nie pozwalają na personalizację i identyfikację użytkownika. W wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane żadne dane osobowe użytkownika Witryny internetowej.

13. Pliki „cookies“ używane na stronie  Witrynie internetowej są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer użytkownika. Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą z Witryny internetowej. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies” z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki typu „cookies” lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki

14. Delta Controls jest uprawniona do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiany przepisów prawa). W przypadku wprowadzenia zmian, z najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona na Witrynie internetowej.

15. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki użytkownik Witryny internetowej proszony jest o kontakt z Delta Controls. Wszelkie dane kontaktowe wskazane są w zakładce O FIRMIE/Kontakt na Witrynie internetowej.

Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku.